Orgány klubu

Prezident GCC B-B
Ing. arch. Jaroslav Kachlík

 

Prezídium GCC B-B
Ing. arch. Jaroslav Kachlík

Ing. Martin Maťaš

Ing. Pavol Kinčeš

Ing. Ján Faláth

Timotej Mikunda

 

 

Generálny sekretár
Timotej Mikunda

 

Revízna komisia

JUDr. Miloslav Šimkovič

JUDr. Stanislav Bečica

JUDr. Alena Szalayová


STANOVY

Golf and Country Club Bratislava - Bernolákovo

§ 1

Golf and Country Club Bratislava - Bernolákovo, ďalej len GCC B-B, je dobrovoľným združením občanov podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov. Sídlom GCC B-B je Bratislava.


§ 2

Poslanie a cieľ činnosti

Základným poslaním GCC B-B je zabezpečovať pre svojich členov a ďalších záujemcov podmienky na prevádzkovanie golfovej hry a s tým spojených športových, spoločenských a kultúrnych činností.

Ďalším poslaním GCC B-B je zabezpečovať pre svojich členov podmienky pre napĺňanie sprievodných funkcií základných aktivít uvedených v bode 1 so zameraním na funkcie centra obchodných rokovaní a stretnutí ( business centrum ) a to najmä:

· organizovanie rôznych spoločenských akcií zameraných na propagáciu podnikateľských aktivít rôznorodého charakteru členov klubu a podnikateľských subjektov,

· vytváranie priestorových podmienok a poskytovanie služieb pre rôzne formy obchodných a súkromných stretnutí, získavanie informácií a výmenu názorov a vzdelávanie obchodných a podnikateľských kruhov so zámerom poskytovania k tomu všetkých potrebných technických a organizačných podmienok.

Hlavným cieľom a poslaním GCC B-B je zabezpečenie podmienok pre golfovú hru (šport) na úrovni vysokého štandardu a to najmä:

· príprava a organizovanie podmienok pre vznik golfového ihriska

· starostlivosť o rozvoj golfového ihriska a jeho spoločenského a oddychového zázemia a materiálnych podmienok pre realizáciu golfovej hry - zriadenie a prevádzkovanie golfovej školy (golfovej akadémie)

· zriadenie a rozvoj klubu golfových hráčov a rozvoj golfového športu

· zabezpečovanie predmetu nájmu a organizovanie využívania golfového ihriska a objektov s ním spojených

· vedenie evidencie členov a celkovej agendy klubu

· zabezpečovanie financovania prevádzky golfového klubu a hospodárenia s prostriedkami a majetkom klubu

Najširším cieľom je vytvárať širokú škálu možností športového, spoločenského a kultúrneho vyžitia v dôstojnom prostredí pre členov, ich rodinných príslušníkov, prípadne pre hostí členov klubu a iných užívateľov.

GCC B-B zastupuje športové záujmy svojich členov vo vzťahu k iným golfovým oddielom a Slovenskej golfovej únii (SGÚ).


§ 3

Predmet činnosti

Organizovanie a zabezpečovanie rekreačného a pretekárskeho golfu.

Vytváranie podmienok pre prevádzku prenajatého golfového ihriska a klubu, materiálnych, technických a organizačných podmienok pre zabezpečenie golfovej hry vrátane spoločenských programov, a to od zabezpečenia reštauračného servisu až po rôzne druhy kultúrnych programov.

Vytváranie podmienok pre organizovanie vlastných golfových turnajov a pre účasť svojich členov na turnajoch usporiadaných inými domácimi a zahraničnými golfovými oddielmi, SGÚ a ďalšími golfovými zväzmi.

Zastupovanie športových záujmov svojich členov vo vzťahu k iným subjektom (SGÚ, EGA, iné golfové kluby a pod).

Propagácia golfovej hry a golfového ihriska v Bernolákove.

Usporiadavanie a organizovanie športových, spoločenských a kultúrnych podujatí, vo väzbe na aktivity golfového klubu a jeho podnikateľského zázemia (bussines centrum).


§ 4

Orgány združenia - GCC B-B

1. Orgány GCC B-B sú:

· Členská schôdza

· Prezídium klubu

· Prezident klubu

· Revízna komisia


§ 5

Členská schôdza

a) Najvyšším orgánom GCC B-B je členská schôdza. Členskú schôdzu tvoria všetci členovia klubu. Členskú schôdzu zvoláva prezídium klubu minimálne raz za dva roky. Ďalej je prezídium povinné zvolať členskú schôdzu, pokiaľ o to písomne požiadala najmenej jedna tretina všetkých členov GCC B-B.

b) Konanie členskej schôdze musí byť všetkým členom GCC B-B oznámené písomne a na vývesnej tabuli klubu, prípadne iným vhodným spôsobom najneskôr 10 dní pred jej konaním.

2. Členská schôdza rozhoduje svojím uznesením v týchto veciach:

· vznik a zánik GCC B-B, v prípade zániku rozhoduje o likvidátorovi a majetkovom vysporiadaní,

· názov, sídlo, znak a iné symboly združenia a klubu

· schválenie a zmeny stanov,

· voľba a odvolávanie členov prezídia a revíznej komisie,

· schválenie výročnej správy o hospodárení a schválenie rozpočtu,

· určenie hlavných smerov rozvoja športovej činnosti, klubovej a ostatnej činnosti združenia,

· schvaľovanie vstupu a členstva GCC B-B v iných združeniach a organizáciách,

· určenie výšky ročných príspevkov,

· udeľovanie titulu čestného prezidenta klubu,

· rozhodovanie o odvolaniach členov vylúčených prezídiom klubu,

· schvaľuje disciplinárny poriadok,

· schvaľuje rokovací poriadok členskej schôdze.

Členská schodza je uznášania schopná, ak je prítomná a plnomocne zastúpená aspoň jedna tretina všetkých členov GCC B-B oprávnených hlasovať. Hlasovať môžu všetci držitelia osobných kariet členov klubu starší ako 18 rokov.

V prípade ak členská schôdza nie je uznášania schopná 30 minút po stanovenom čase v pozvánke, je prezídium oprávnené zvolať náhradnú členskú schôdzu. Náhradná členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná alebo plnomocne zastúpená desatina všetkých členov GCC B-B oprávnených hlasovať.

Pre zvolanie náhradnej členskej schôdze neplatia ustanovenia článku 1. b) tohoto paragrafu.

K platnosti uznesenia členskej schôdze je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných a zastúpených hlasov.

K platnosti uznesenia členskej schôdze o vzniku a zániku GCC B-B, o vstupe GCC B-B do iných združení a organizáciácií, ako aj na zmenu stanov je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných hlasov GCC B-B.

Schvaľovanie rozpočtu a výšky ročných príspevkov je podmienené súhlasom majiteľa ihriska.

Právnickú osobu môže zastupovať na členskej schôdzi štatutárny zástupca, alebo ním poverená osoba.


§ 6

Prezídium klubu

Voleným orgánom GCC B-B je sedemčlenné prezídium volené na obdobie 4-och rokov. Za člena prezídia môže byť zvolený držiteľ osobnej karty člena klubu vo veku nad 18 rokov. Ukončením členstva v klube končí funkčné obdobie v prezídiu klubu.

Prezídium a prezident zabezpečuje plnenie úloh a exekutívny výkon GCC B-B v období medzi jednotlivými členskými schôdzami.

Členovia prezídia si volia a odvolávajú spomedzi seba prezidenta, dvoch viceprezidentov, pričom I. viceprezident zastupuje prezidenta počas jeho neprítomnosti v oblasti výkonov štatutárnych práv.

Prezídium vykonáva funkciu orgánu združenia prostredníctvom svojich členov. V mene združenia voči tretím osobám konajú a podpisujú prezident klubu a členovia prezídia tak ako to stanovujú tieto stanovy, prípadne iné vnútorné predpisy združenia.

Rokovanie prezídia zvoláva prezident najmenej jedenkrát za štvrťroka prípadne častejšie. Prezídium prerokováva a rozhoduje všetky otázky, ktoré nie sú vyhradené členskej schôdzi podľa paragrafu 5 bodu 2 týchto stanov a prezidentovi GCC B-B. O veciach vyhradených členskej schôdzi, kde sa nevylučuje vzhľadom na ich charakter a v mimoriadnych prípadoch vhodných zvláštneho zreteľa, možnosť rozhodnutia prezídia, jeho rozhodnutie je iba dočasné. Takéto uznesenie prezídia je však platné iba po rokovanie členskej schôdze najneskoršie do 150 dní od dátumu vzniku tohoto uznesenia. V týchto prípadoch je prezídium povinné zvolať v uvedenej lehote členskú schôdzu.

Prezídium vykonáva aj prvostupňovú disciplinárnu právomoc, pričom sa riadi disciplinárnym poriadkom klubu a disciplinárnym poriadkom SGÚ.

Prezídium rozhoduje o zásadných otázkach hospodárenia klubu, rieši otázky súvisiace s realizáciou jednotlivých turnajov turnajového kalendára s vytváraním potrebných materiálnych, organizačných a technických podmienok pre športovú činnosť, ako aj nadväznú kultúrno-spoločenskú činnosť.

K platnosti uznesenia prezídia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, pričom prezídium je uznášania schopné pri účasti štyroch riadnych členov.

V prípade odstúpenia člena prezídia, prezídium vo volebnom medziobdobí môže kooptovať nového člena, avšak najviac troch členov prezídia.

Prezídium zriaďuje komisie, ako svoje stále a dočasné poradné iniciačné a kontrolné orgány. Predsedu komisie na návrh prezidenta klubu schvaľuje a odvoláva prezídium.

Ak počet členov prezídia klesne na menej ako 4 a počet kooptovaných členov je vo volebnom období naplnený musí byť do 30 dní zvolaná členská schôdza, ktorá zvolí nové prezídium. Zostávajúci členovia prezídia pripravia rokovanie členskej schôdze ako prípravný výbor.

Výšku vstupného členského poplatku stanovuje prezídium klubu vo väzbe na záväzky vyplývajúce s procesu zabezpečenia podmienok pre hru a jej nadväzné aktivity.

13. Orgány prezídia klubu sú:

· športová komisia

· disciplinárna komisia

· ďalšie podľa rozhodnutia prezídia


§ 7

Prezident GCC B-B

Na čele GCC B-B je prezident GCC B-B, volený prezídiom GCC B-B na obdobie 4 rokov, a ktorý je zároveň členom prezídia. Prezident je najvyšším štatutárnym orgánom GCC B-B.

Prezident koná a podpisuje v mene združenia samostatne. Podpisuje spoločne s pracovníkom exekutívy, prípadne ďalším členom prezídia v prípadoch úhrady finančných prostriedkov nad 100000,- Sk.

Prezident klubu riadi a rozhoduje vo všetkých veciach, ktoré nie sú týmito stanovami určené členskej schôdzi a prezídiu klubu a to najmä:

· vedenie rokovania členskej schôdze,

· rokovanie menom klubu navonok a podpisovanie písomností v mene klubu vo všetkých veciach klubu v súlade s týmito stanovami,

· delegovanie právomocí na viceprezidentov a pracovníkov exekutívy klubu, prípadne členov prezídia v súlade so stanovami klubu, prípadne inými vnútornými predpismi klubu,

· riadenie a organizovanie rokovania prezídia klubu, činnosti exekutívy, klubu, bežnej činnosti klubu a života v klube vrátane kontroly,

· reprezentácia klubu,

· výkon štatutárneho práva v pracovnoprávnych vzťahoch.

Funkcia prezidenta je ukončená:

· uplynutím 4-ročného obdobia,

· odstúpením z funkcie po písomnom oznámení prezídiu klubu,

· odvolaním z funkcie,

· ak viac ako 6 mesiacov nezvolal zasadnutie prezídia klubu,

· ak viac ako 6 mesiacov je zdravotne nespôsobilý vykonávať funkciu.

V prípade ukončenia funkcie podľa odseku 4 a 5 tohoto paragrafu prezídium zvolí nového prezidenta najneskôr do 30 dní. Dovtedy funkciu prezidenta vykonáva I. viceprezident.

Orgány prezidenta klubu sú exekutívne zložky a to najmä:

· generálny sekretár,

· ekonomická sekcia,

· ďalšie podľa potrieb klubu.


§ 8

Viceprezidenti, členovia prezídia a exekutívni pracovníci klubu

Prvý viceprezident klubu zastupuje a vykonáva funkcie prezidenta počas jeho neprítomnosti, alebo ak prezident dočasne nemôže vykonávať svoju funkciu na základe jeho poverenia.

Pracovníci exekutívy klubu nemusia byť členmi klubu. Zabezpečujú výkon uznesení členskej schôdze, prezídia a prezidenta, vykonávajú všetky administratívne činnosti spojené s výkonom funkcie a kontrolujú súlad prevádzky ihriska, jeho súčastí a klubových priestorov v súlade s vnútornými predpismi klubu. V oblasti pracovno-právnej podliehajú prezidentovi klubu. Generálny sekretár je z titulu exekutívnej funkcie vždy členom prezídia klubu, pokiaľ je členom klubu.

Podrobné právomoci viceprezidentov, členov prezídia a pracovníkov exekutívy môže upraviť vnútorný predpis klubu. Uvedené osoby sú oprávnené robiť právne úkony za GCC B-B v rozsahu podľa týchto stanov a písomného splnomocnenia vydaného prezidentom.

V období, keď nie je zvolený prezident klubu, konajú a podpisujú v mene klubu spoločne prvý viceprezident a generálny sekretár klubu.


§ 9

Revízna komisia

Revízna komisia má 3 členov a volí ich členská schôdza.

Členom revíznej komisie nesmie byť člen prezídia.

V čele revíznej komisie stojí predseda revíznej komisie, ktorého volí členská schôdza na obdobie 4 rokov.

Revízna komisia vykonáva:

· revíziu hospodárenia klubu a to najmenej jedenkrát ročne,

· vyhotovenie a predkladanie stanoviska k vedeniu účtovníctva, k správe o hospodárení a k účtovnej uzávierke,

· predkladá prezídiu návrhy na kárne opatrenia,

· vyvíja ďalšiu kontrolnú činnosť v intenciách rozhodnutí členskej schôdze.


§ 10

Členstvo v GCC B-B

Členom GCC B-B môže byť fyzická osoba a právnická osoba, ktorá súhlasí s poslaním a cieľom GCC B-B a chce sa podieľať na činnosti združenia.

Združenie GCC B-B je organizácia výberová a uzavretá, pričom počet členov t. j. členská základňa je závislá od kapacity a kvality golfového areálu. Pre komplexne vybudovanú I. etapu realizácie - 9 jamkové ihrisko - je členská základňa 600 členov, pre II. etapu realizácia - 18 jamkové ihrisko, s primeranými tréningovými plochami - sa stanovuje horná hranica počtu členov na 1200.

Golfový areál v dlhodobom prenájme GCC B-B je typu SEMI-PRIVAT (verejno-súkromný), pričom v zmysle odseku 2 tohoto paragrafu sa stane uzavretý pri naplnení členskej základne v jednotlivých etapách, t. j. prednostne využívaný členmi GCC B-B.

Členstvo v GCC B-B predstavuje dlhodobé predplatenie možnosti golfovej hry, s výnimkou turnajov, za podmienky každoročnej úhrady ročných poplatkov, ktoré kryjú prevádzkové náklady.

Typy členstva v GCC B-B sú nasledovné:

a) osobné pre individuálne fyzické osoby a rodiny;

aa)prevoditeľné trvalé členstvo

ab) neprevoditeľné trvalé členstvo - doživotné

ac) dočasné členstvo

b) firemné pre právnické osoby.

ba) trvalé členstvo (firemné karty)

bb) dočasné členstvo

O prijatí za člena GCC B-B rozhoduje na základe písomnej žiadosti prezídium. Podrobnosti prijímacieho konania stanovuje vnútorný predpis klubu.

Záujemca o členstvo v klube sa stane členom klubu po uhradení vstupného a ročného členského poplatku.

Členovi sa po vstupe do klubu vydáva certifikát členstva a členská osobná karta, ktorou je povinný bez vyzvania preukazovať sa pri vstupe do areálu ihriska, klubu a pred registráciou na hru.

Právnickým osobám sa prideľujú firemné karty, s ktorými sú spojené práva podľa týchto stanov. Rozsah týchto práv je upravený vo vnútorných predpisoch klubu. Firemné členstvo je neprevoditeľné.

Člen uhrádza ročné členské poplatky. Ročný poplatok je splatný do 31. marca kalendárneho roka. Na základe úhrady je mu vystavená osobná karta pre príslušný rok.

GCC B-B je členom Slovenskej golfovej únie. Jeho prostredníctvom sa členom SGU stane každý držiteľ osobnej karty člena klubu so všetkými právami a povinnosťami z toho vyplývajúcich, pokiaľ GCC B-B je jeho materským klubom.


§ 11

Práva a povinnosti člena GCC B-B

Člen GCC B-B má právo:

· zúčastňovať sa a rozhodovať na členských schôdzach hlasovaním,

· má právo voliť a byť volený do orgánov klubu,

· podieľať sa na práci v GCC B-B a jeho rozvoji v súlade zo stanovami, svojimi schopnosťami a možnosťami,

· zúčastňovať sa športových a spoločenských akcií v zmysle ich podmienok,

· využívať klubové zariadenia a priestory,

· požadovať a dostávať informácie o činnosti GCC B-B, prípadne SGÚ,

· predkladať pripomienky a návrhy k činnosti GCC B-B.

Člen GCC B-B má povinnosť:

· rešpektovať rozhodnutia členskej schôdze a ďalších orgánov klubu konajúcich v rámci svojej kompetencie,

· dodržiavať stanovy GCC B-B, vnútorné predpisy klubu, pravidlá golfu, hrací poriadok a ďalšie dokumenty GCC B-B a SGÚ,

· platiť ročné členské poplatky v stanovenom termíne a výške,

· dodržiavať i ďalšie vnútorné oficiálne pravidlá a rešpektovať všeobecne platné zásady fair-play, etikety a slušnosti vo vzťahu k ostatným členom klubu a vo všeobecnom živote vo vnútri klubu, ako výberového klubu.

Člen GCC B-B, ktorý v stanovenom termíne neuhradí ročný členský poplatok, má pozastavené členské práva až do dňa úhrady.


§ 12

Kárne konanie

Ak poruší člen klubu povinnosti člena klubu uvedené v § 11 alebo ustanovenia vnútorných predpisov, môže byť kárne postihnutý. Kárne opatrenie vykonáva prezídium klubu.

Podnet k začatiu kárneho konania podáva ktorýkoľvek člen klubu a to písomne prezídiu klubu. Generálny sekretár klubu postúpi podnet revíznej komisii najneskoršie do 7 dní od dňa doručenia podnetu. Revízna komisia rozhodne väčšinou hlasov o tom, či porušenie povinnosti člena je natoľko závažné aby bolo začaté kárne konanie a postúpi v takom prípade podnet prezídiu klubu.

Prezídium GCC B-B môže v závislosti na intenzite porušenia povinnosti uložiť kárne opatrenie, podľa závažnosti aj mimo postupnosti poradia:

· napomenutie,

· peňažná pokuta,

· vylúčenie člena z GCC B-B.

Uznesenie prezídia o kárnom opatrení musí byť písomné a musí byť preukázateľne doručené členovi, ktorého sa to týka.

Kárne opatrenie nadobúda právoplatnosť do 15 dní od dňa doručenia jeho písomného vyhotovenia, pokiaľ v tejto lehote sa člen neodvolá k členskej schôdzi. Peňažnú pokutu je člen povinný zaplatiť klubu do 15 dní od dňa právoplatnosti kárneho opatrenia o uložení peňažnej pokuty. Člen GCC B-B, ktorý pokutu v stanovenom termíne neuhradí, má pozastavené členské práva až do dňa úhrady.

Proti rozhodnutiu prezídia o uložení kárneho opatrenia sa člen môže odvolať k členskej schôdzi, ktorá toto rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Odvolanie má odkladný účinok.


§ 13

Ukončenie členstva

Členstvo v GCC B-B zaniká:

· vrátením na základe písomného oznámenia člena,

· vylúčením na základe právoplatného uznesenia Prezídia GCC B-B (podľa par. 12),

· smrťou člena,

· prevodom prevoditeľného členstva,

· neuhradením ročného členského poplatku do 31. decembra príslušného roka.

Zánikom členstva končia členovi členské práva a povinnosti.

Prevoditeľné členstvo môže byť:

· zo súhlasom prezídia GCC B-B prevedené alebo darované inej fyzickej osobe, ak táto spĺňa všetky podmienky týchto stanov, ako aj vnútorného predpisu o prijímaní členov,

· dedičné formou závetu spísaného podľa platných právnych predpisov,

· vrátené na základe písomnej žiadosti, pričom pomerná časť finančnej čiastky za vstup člena je návratná v prípade naplnenej členskej základne, a to vo výške, ktorá zodpovedá zriaďovacej cene členstva, platnej v okamžiku ukončenia členstva. Pomerná časť aktuálnej výšky vstupného poplatku je 90 %. V prípade vylúčenia člena z klubu a ukončenia členstva v klube z dôvodu neuhradenia ročného poplatku sa vstupný poplatok nevracia.

Neprevoditeľné členstvo:

· nemôže byť prevedené alebo darované inej fyzickej osobe,

· nie je dedičné,

· po vrátení členstva sa vstupný poplatok nevracia

Člen, ktorý členstvo získa na základe bodu článku 3 bodu a) a b) tohoto paragrafu vstupuje priamo do práv a povinností člena.

Pre prevod a darovanie členstva je stanovený manipulačný poplatok vo výške 10 % aktuálneho vstupného poplatku.


§ 14

Majetok a hospodárenie združenia

1. Zdrojom príjmov GCC B-B sú:

· príspevky členov,

· príjmy zo športovej, kultúrnej a spoločenskej činnosti,

· príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,

· príspevky, dotácie, dary a pod.

2. Majetok je vo vlastníctve GCC B-B ako celku. GCC B-B je povinný všetok majetok riadne evidovať a vykazovať v rámci platných predpisov.

3. Pre hospodárenie GCC B-B platia tieto stanovy, rozhodnutia príslušných orgánov združenia, vnútorné predpisy združenia a platné právne predpisy.

4. GCC B-B vedie účtovníctvo a výkazníctvo podľa platných právnych predpisov.


§ 15

Znak klubu

1. Znak GCC B-B tvorí čelný pohľad barokového kaštieľa v Bernolákove, ktorý je obkrúžený nápisom "Golf and Country Club Bratislava Bernolákovo".


§ 16

Tieto stanovy boli schválené na členskej schôdzi GCC B-B dňa 12. marca 2001. Voči členom klubu nadobúdajú účinnosť dňom schválenia. Stanovy nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

2. Zároveň strácajú platnosť stanovy GCC B-B schválené dňa 15. januára 1994 v znení doplnkov z 5. marca 1998.


Bratislava 12. marec 2001