Rybársky Poriadok

Pre držiteľov povolení na rybolov v rybárskom revíre pridelenom MŽP SR č.r.:8725/2008-8.1 zo dňa 11.8.2008 spoločnosti Golf & Country Club Bratislava – Bernolákovo platný od 1. januára 2015.

Golf & Country Club Bratislava – Bernolákovo na zabezpečenie riadneho výkonu rybárskeho práva v jeho rybárskom revíre v súlade so zákonom č.139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 185/2006 Z. z. (ďalej len vyhláška) vydáva tento rybársky poriadok:


a.) Tento rybársky poriadok upravuje rybolov v rybárskom revíre GCCBB, uvedených v osobitnej časti tohto poriadku (vyznačenie rybárskeho revíru, lovné miery).

b.) Na základe rybárskeho povolenia, ktoré vydá klub je možné zúčastniť sa lovu, pri ktorom je potrebné dodržiavať pravidlá rybárskeho poriadku .

c.) Rybársky lístok bude vydaný členovi, ktorému to prísluší s typu členstva, pričom platnosť tohto lístka je viazaná na platnosť členstva.

d.) Držitelia povolenia môžu loviť ryby výlučne na vyznačených miestach v rybárskom revíre, ktorý je súčasťou tohto RP.

e.) Loviaci je povinný sa riadiť zákonom, vyhláškou a týmto rybárskym poriadkom.

f.) Na vodách s povoleným rybolovom platia individuálne doby ochrany jednotlivých druhov rýb.

g.) Držiteľ povolenia je povinný nahlásiť svoj príchod a odchod z lovu na recepcii GCCBB.

h.) Maximálne možné množstvo úlovkov je stanovené na povolenie na jeden kus denne. Držiteľ povolenia môže loviť na max. dva rybárske prúty aj v sprievode druhej osoby avšak jej prítomnosť musí tiež nahlásiť (držiteľ a druhá osoba môžu chytať každý na jeden prút).

ch.) Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako i po jeho ukončení. Súčasťou základnej výbavy loviaceho je mierka potrebná na zistenie dĺžky tela ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, podberák a prípravok na dezinfekciu. Ako nástrahové rybky môžu byť použité len tie druhy, ktoré nie sú celoročne chránené a ryby, ktoré dosahujú najmenšiu lovnú mieru. Zakazuje sa loviť na rybku prinesenú z iného revíru. Lov nástrahových rýb čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu.

i.) Čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje podľa otváracích hodín recepcie klubu. Vyšší manažment klubu môže schváliť v prípade požiadavky aj iný času lovu.

j.) Rybár je povinný všetky ryby mimo mieru správne ošetriť a vpustiť naspäť do jazera. To platí aj v prípade ,že sa háčik nedá vytiahnuť a nepoškodenú rybu pustí naspäť do jazera. Maximálna lovná hmotnosť rýb sa stanovuje na 5kg. Úlovok s väčšou hmotnosťou musí byť vpustený naspäť do jazera.

k.) Loviaci nesmie svojou činnosťou nijak obmedzovať hráčov hrajúcich golf. Rybolov je vykonávaný na vlastné riziko loviaceho a GCCBB nezodpovedá za akékoľvek škody alebo ublíženie na zdraví rybára počas pohybu a rybolovu v areáli ihriska.

l.) Pri porušení tohto rybárskeho poriadku bude povolenie členovi na rybolov natrvalo odobraté.

 

Najmenšia lovná miera rýb a doba hájenie sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:

a.) boleň dravý (Aspius aspius) | 40 cm | 15.3. – 31.5.

b.) jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) | 20 cm | 15.3. – 31.5.

c.) kapor rybničný (Cyprinus carpio) | 40 cm | 15.3. – 31.5.

d.) lieň sliznatý (Tinca tinca) | 25 cm | 15.3. – 31.5.

e.) pleskáč vysoký (Abramis brama) | 30 cm | 15.3. – 31.5.

f.) sumec veľký (Silurus glanis) | 70 cm | 15.3. – 15.6.  

g.) šťuka severná (Esox lucius) | 60 cm | 1.1. – 15.6.

h.) zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca) | 50 cm | 15.3. – 15.6.

 

Rybársky revír: